Οι τοπικές προτάσεις

SA21

 

Σημασία

 

Τοπικές ονομάζονται οι δευτερεύουσες προτάσεις που εκφράζουν ένα τόπο ή μια κατεύθυνση μιας ενέργειας που αναφέρεται στην κύρια πρόταση.

 

 

Μορφή και λειτουργία

 

Οι τοπικές προτάσεις εισάγονται με τα επιρρήματα wo, wohin και woher.  Ανήκουν στις δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις που περιέχουν κλιτό ρηματικό τύπο.

 

 

επιρρήματα
wo
wohin
woher

 


 

 

wo

 

απόδοση ενός τόπου Korrelat: δε συνηθίζεται

 

  Παραδείγματα  
Ich möchte leben, wo meine Freunde leben.
Der Wind bläst, wo er will.

 


 

 

wohin / woher

 

απόδοση μιας κατεύθυνσης Korrelat: δε συνηθίζεται

 

  Παραδείγματα  
Die Meiers wollen ziehen, wohin das Klima mild ist.
Er fährt zurück, woher er gekommen ist.