Η κλίση των ρημάτων

CA1

 

Στα γερμανικά υπάρχουν δύο κατηγορίες κλίσης. Η πρώτη περιλαμβάνει τα ομαλά ρήματα, η δεύτερη τα ανώμαλα.

 

Tα μικτά ρήματα, τα βοηθητικά και τα Modalverben αποτελούν υποκατηγορίες των ανωμάλων ρημάτων, θα τις εξετάσουμε όμως την καθεμία ξεχωριστά.


CA1A

Ομαλά ρήματα

 

Τα περισσότερα ρήματα στα γερμανικά είναι ομαλά. Χαρακτηριστικό των ομαλών ρημάτων είναι ότι διατηρούν αμετάβλητο το φωνήεν του θέματος σε όλους τους χρόνους και όλες τις εγκλίσεις.

 

Παράδειγμα
spiel
-en
spiel-t spiel-te ge-spiel-t ie
θέμα του ρήματος
κατάληξη
ενεστώστας τρίτο πρόσωπο παρατατικός τρίτο πρόσωπο μετοχή παρακειμένου θεματικό φωνήεν


CA1B

Ανώμαλα ρήματα

 

Ανώμαλα είναι τα ρήματα, στα οποία αλλάζει το θεματικό φωνήεν τουλάχιστον στον παρατατικό. Σε κάποια ανώμαλα ρήματα υπάρχει αλλαγή του φωνήεντος του θέματος και στη μετοχή παρακειμένου ή ακόμα και στο δεύτερο και τρίτο πρόσωπο ενικού του ενεστώτα.

 

Παραδείγματα
komm
-en
kam o --- a
geh
-en
ging e --- i
θέμα του ρήματος
κατάληξη
παρατατικός πρώτο/τρίτο πρόσωπο θεματικό φωνήεν


CA1C

Μικτά ρήματα

 

Τα μικτά ρήματα είναι ανώμαλα ρήματα, που όμως έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά με τα ομαλά ρήματα. Αλλάζουν μεν το θεματικό φωνήεν στον παρατατικό και στη μετοχή παρακειμένου, αλλά και στους δύο αυτούς τύπους έχουν τις καταλήξεις των ομαλών ρημάτων.

 

Παράδειγμα
bring
-en
brach-te ge-brach-t
θέμα του ρήματος
κατάληξη
παρατατικός πρώτο/τρίτο πρόσωπο μετοχή παρακειμένου


CA1D

Bοηθητικά ρήματα

 

Τα βοηθητικά ρήματα haben, sein και werden είναι ανώμαλα ρήματα. Σχηματίζουν σε συνδυασμό με απαρέμφατα ή μετοχές τους σύνθετους χρόνους ή τους τύπους της παθητικής.

 

Παράδειγματα σχηματισμός
Peter hat Medizin studiert. χρόνου
Lisa ist nach Berlin geflogen.
Das Auto wird verkauft. παθητικής


CA1E

Modalverben

 

Τα Modalverben dürfen, können, mögen, müssen, sollen και wollen είναι επίσης ανώμαλα ρήματα. Κατά κανόνα συνδέονται με απαρέμφατα.

 

Όσον αφορά την κλίση τους έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τα μικτά ρήματα. Το θεματικό φωνήεν στον παρατατικό αλλάζει, οι καταλήξεις όμως του παρατατικού και της μετοχής παρακειμένου είναι ίδιες με αυτές των ομαλών ρημάτων.

 

Παράδειγμα
dürf
-en
durf-te ge-durf-t
θέμα του ρήματος
κατάληξη
παρατατικός πρώτο/τρίτο πρόσωπο μετοχή παρακειμένου