Οι αόριστες αντωνυμίες jemand / niemand

HA24

 

jemand / niemand

 

Σημασία: Η αντωνυμία jemand φανερώνει αόριστα κάποιο πρόσωπο το οποίο δε θέλουμε ή δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε περισσότερο. Η αντωνυμία niemand είναι η άρνηση του jemand και σημαίνει "κανένα άτομο".

 

Λειτουργία: Και τα δύο χρησιμοποιούνται μόνο ως αντωνυμίες στη θέση ενός ουσιαστικού. Επίσης χρησιμοποιούνται μόνο στον ενικό και δεν έχουν γένη.

 

 

Οι αντωνυμίες jemand και niemand κλίνονται ως εξής. Στη δοτική και την αιτιατική το jemand και το niemand μπορούν να κλιθούν ή και να μείνουν άκλιτα.

 

 
ενικός αριθμός
ονομαστική
jemand
niemand
γενική

jemands / jemandes

niemands / niemandes

δοτική

jemand / jemandem

niemand / niemandem

αιτιατική

jemand / jemanden

niemand / niemanden

 

 

Παραδείγματα
Er wartet seit Stunden auf jemand / jemanden.
Jemand hat gesagt, dass du nicht zur Party kommst.
Jemand gilt als reich, wenn er nicht mehr arbeiten muss.
Leider war niemand da.
Verrate es bitte niemand / niemandem.
Niemand wusste, wo er sich versteckt hat.

 

 

Παρατηρήσεις:

 

1. Για να τονιστεί η αοριστία μπορεί η αντωνυμία jemand να συνδεθεί με το "irgend-" (irgendjemand).

 

2. Αν μετά την αντωνυμία στέκεται η λέξη anders ή ένα ουσιαστικοποιημένο επίθετο, τότε οι αντωνυμίες συνήθως δεν κλίνονται.

 

Παραδείγματα
Ich habe mit niemand anders telefoniert.
Wieder einmal jemand Neuer.

 

 

Το ουσιαστικοποιημένο επίθετο μπορεί να βρίσκεται σε όλες τις πτώσεις του ενικού αριθμού ουδετέρου γένους.

 

Παραδείγματα
Jemand Neues ist eingestellt worden.
Sie sind mit jemand Neues gekommen.

 

 

Το ουσιαστικοποιημένο επίθετο μπορεί επίσης να βρίσκεται και στο αρσενικό γένος του ενικού. Τότε κλίνεται σύμφωνα με την τρίτη κατηγορία της κλίσης των επιθέτων.

 

Παραδείγματα
Jemand Neuer ist eingestellt worden.
Sie sind mit jemand Neuem gekommen.