Παρατηρήσεις (αυτοπαθή & αλληλοπαθή ρήματα)

CA121

 

1. Η αυτοπαθής αντωνυμία ταυτίζεται με το υποκείμενο και βρίσκεται στο ίδιο πρόσωπο και στον ίδιο αριθμό με αυτό.

 

Παραδείγματα πρόσωπο και αριθμός
Er hat sich erkältet. τρίτο πρόσωπο ενικού
Wir beeilen uns sehr. πρώτο πρόσωπο πληθυντικού
Ihr könnt euch nicht erholen. δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού
Ich schäme mich. πρώτο πρόσωπο ενικού


CA121A

 

2. Τα αυτοπαθή ρήματα σχηματίζουν τον παρακείμενο ή τον υπερσυντέλικο πάντα με το βοηθητικό "haben". Αυτό δεν ισχύει για τα αλληλοπαθή ρήματα που μπορούν να σχηματίσουν τον παρακείμενο ή τον υπερσυντέλικο και με το βοηθητικό ρήμα "sein".

 

Παραδείγματα  
Er hat sich erkältet. αυτοπαθή ρήματα
Wir haben uns sehr beeilt.
Ihr hattet euch nicht erholt.
Ich habe mich geschämt.
 
Sie haben sich (= Akkusativ) getroffen. αλληλοπαθή ρήματα
Wir sind uns (= Dativ) begegnet.


CA121B

 

3. Τα αυτοπαθή όπως και τα αλληλοπαθή ρήματα δεν σχηματίζουν παθητική και Zustandspassiv.

 

Κάποια αυτοπαθή ρήματα σχηματίζουν Zustandsreflexiv, η προϋπόθεση όμως είναι η αυτοπαθής αντωνυμία να βρίσκεται σε αιτιατική. Το Zustandsreflexiv σχηματίζεται όπως το Zustandspassiv με το βοηθητικό "sein" και τη μετοχή παρακειμένου. Η αυτοπαθής αντωνυμία παραλείπεται.

 

Παραδείγματα  
sich erholen Er ist erholt.
sich verlieben Er ist verliebt.
sich enttäuschen Er ist enttäuscht. *
sich öffnen Die Tür ist geöffnet. *
reflexives Verb Zustandsreflexiv

 

* Στα αυτοπαθή ρήματα της κατηγορίας 2b, όπου "η χρήση της αυτοπαθούς αντωνυμίας προκύπτει από την ταύτιση του αντικειμένου με το υποκείμενο" μπορεί να διακρίνει κανείς μόνο από τα συμφραζόμενα αν πρόκειται για τύπο Zustandsreflexiv ή τύπο Zustandspassiv, γιατί και οι δύο τύποι σχηματίζονται με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή sein + μετοχή παρακειμένου.

 

ρήμα Παραδείγματα  
sich enttäuschen Er ist enttäuscht. Er wurde enttäuscht. Zustandspassiv
Er hat sich enttäuscht. Zustandsreflexiv
sich öffnen Die Tür ist geöffnet. Die Tür wurde geöffnet. Zustandspassiv
Die Tür hat sich geöffnet. Zustandsreflexiv


CA121C

 

4. Η μετοχή ενεστώτα (πρώτη μετοχή) ενός αυτοπαθούς ρήματος μπορεί ως επιθετικός προσδιορισμός να βρίσκεται πριν από ένα ουσιαστικό. Σε αυτή την περίπτωση την μετοχή πρέπει να τη συνοδεύει η αυτοπαθής αντωνυμία.

 

Παραδείγματα
Der sich erholende Arbeiter.
Das sich amüsierende Publikum.
Die sich schminkende Frau.

 

 

Αντίθετα η μετοχή παρακειμένου (δεύτερη μετοχή) ενός αυτοπαθούς ρήματος μπορεί να βρίσκεται πριν από ένα ουσιαστικό ως επιθετικός προσδιορισμός μόνο όταν το αυτοπαθές ρήμα σχηματίζει Zustandsreflexiv. Η αυτοπαθής αντωνυμία παραλείπεται.

 

Παραδείγματα
Der enttäuschte Kunde.
Die verliebte Frau.
Die geöffnete Tür.