Το Modalverb mögen

CA104

 

Το Modalverb mögen έχει δύο βασικές σημασίες, η πρώτη εκφράζει την επιθυμία, η δεύτερη την αρέσκεια. Η πρώτη σημασία εκφράζεται από τον παρατατικό του Konjunktiv II (ich möchte), η δεύτερη σημασία από την οριστική.

 

Παραδείγματα έγκλιση σημασία
Ich möchte noch ein Stück Pizza essen. παρατατικός Konjunktiv II επιθυμία
Ich mag Pizza sehr gern. οριστική αρέσκεια

 

 

Οι αντίστοιχες περιφράσεις των παραπάνω παραδειγμάτων είναι:

 

Παραδείγματα Περίφραση
Ich möchte noch ein Stück Pizza essen. Ich habe den Wunsch, noch ein Stück Pizza zu essen.
Ich mag Pizza sehr gern. Ich finde großen Gefallen daran, Pizza zu essen.


CA104A

Παρατηρήσεις για τον τύπο του Konjunktiv II möchte

 

1. Ο τύπος του Modalverb στον Konjunktiv II möchte εκφράζει μία επιθυμία στο παρόν, αυτό σημαίνει ότι το möchte ταυτίζεται όσον αφορά τη σημασία του με τον ενεστώτα της οριστικής.

 

2. Όταν όμως θέλουμε να εκφράσουμε μια επιθυμία στο παρελθόν, τότε μοναδική δυνατότητα είναι η επιλογή του συνώνυμου Modalverb wollen.

 

Παραδείγματα χρόνος σημασία
Ich möchte ans Meer fahren. παρόν επιθυμία
Ich wollte ans Meer fahren. παρελθόν

 

3. Το Modalverb wollen εκφράζει και αυτό μια επιθυμία η οποία όμως είναι πιο επιτακτική και λιγότερο ευγενική σε σύγκριση με το möchte.

 

Παραδείγματα Ένταση της επιθυμίας
Ich möchte dich sprechen. μικρή
Ich will dich sprechen. μεγάλη

 

4. Το Modalverb möchte μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αυτόνομο ρήμα για τη διατύπωση μιας διακριτικής επιθυμίας.

Σε αυτή την περίπτωση συνδέεται με ένα αντικείμενο σε αιτιατική ή με μια ειδική πρόταση (dass-Satz).

 

Παραδείγματα σημασία
Ich möchte ein Pfund Schinken. επιθυμία
Monika möchte, dass wir sie am Wochende besuchen.


CA104B

Παρατηρήσεις για το mögen

 

1. Το Modalverb mögen χρησιμοποιείται τις περισσότερες φορές ως αυτόνομο ρήμα. Συνδέεται με ένα αντικείμενο σε αιτιατική το οποίο μπορεί να είναι πρόσωπο ή μη πρόσωπο. Δηλώνει συμπάθεια για πρόσωπα ή αρέσκεια για μη πρόσωπα.

 

Παραδείγματα αντικείμενο παράφραση σημασία
Ich mag Sandra. πρόσωπο Ich habe Sandra gern. συμπάθεια
Ich mag Rockmusik. μη πρόσωπο Ich höre gern Rockmusik. αρέσκεια

 

 

2. Σπάνια συνδέεται το mögen με ένα απαρέμφατο, σε αυτή την περίπτωση προτιμάται η έκφραση etwas gern tun.

Σε αρνητικές προτάσεις εκφράζεται η αποστροφή για κάτι.

 

Παραδείγματα   παράφραση σημασία
Ich mag schwimmen.
καλύτερα
Ich schwimme gern. αρέσκεια
Ich mag Pizza essen. Ich esse gern Pizza.
Ich mag nicht gern Fleisch essen. αποστροφή

 

 

3. Πολύ σπάνια εκφράζει το mögen επιθυμία. Αυτό συμβαίνει σχεδόν αποκλειστικά σε αρνητικές προτάσεις ή ερωτηματικές προτάσεις.

 

Παραδείγματα   σημασία
Ich mag heute ins Kino gehen. κατάφαση επιθυμία
Ich mag heute nicht ins Kino gehen. άρνηση
Magst du heute ins Kino gehen? ερώτηση


CA104C

Μια περαιτέρω λειτουργία του Modalverb mögen είναι η έκφραση της εναντίωσης. Σε αυτή τη λειτουργία το mögen βρίσκεται σχεδόν πάντα στην οριστική.

 

Όταν το mögen χρησιμοποιείται σε μια εναντιωματική πρόταση (με ή χωρίς εναντιωματικό σύνδεσμο), τότε τονίζεται η εναντιωματική σημασία της πρότασης. Αυτό συμβαίνει συνήθως και με τη βοήθεια άλλων λέξεων όπως auch, dennoch, trotzdem, wohl.

 

Παραδείγματα
Ältere Leute mögen schlechter sehen, dafür fahren sie aber vorsichtiger.
Mag es auch kalt sein, ich komme trotzdem.
Sie mag wohl die Fünfzig überschritten haben, sie ist dennoch sehr attraktiv.


CA104D

Και σε πλάγιες προτροπές χρησιμοποιείται το mögen για την απόδοση μιας ήπιας, ευγενικής προτροπής. Πρόκειται για μια λειτουργία που αφορά τον πλάγιο λόγο.

 

Παραδείγματα
Er hat mir gesagt, ich möge draußen auf ihn warten.
Paul hat Sonja gebeten, sie möge ihn so schnell wie möglich zurückrufen.


CA104E

Το Modalverb mögen μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μια ευχετική πρόταση. Τότε βρίσκεται στην πρώτη θέση της πρότασης στον Konjunktiv I ή II.

 

Παραδείγματα
Mögen / möchten doch deine Wünsche in Erfüllung gehen!
Möge der Beste gewinnen!
Möchte es doch bald regnen!