Ρήματα με ομαλούς & ανώμαλους τύπους

CA18

 

απαρέμφατο ενεστώτας τρίτο πρόσ. ενικού παρατατικός τρίτο πρόσ. ενικού μετοχή παρακειμένου σημασία
backen backt backte gebacken ψήνω
bäckt buk
bewegen bewegt bewegte bewegt κουνώ
bewog bewogen παρακινώ
dingen dingt dingte gedingt προσλαμβάνω
dang gedungen
erschrecken erschreckt erschreckte erschreckt τρομάζω κάποιον
erschrickt erschrak erschrocken τρομάζω
gären gärt gärte gegärt ζυμώνομαι
gor gegoren
glimmen glimmt glimmte geglimmt σιγοκαίω
glomm geglommen
hängen hängt hängte gehängt κρεμώ
hing gehangen κρέμομαι
hauen haut haute gehaut χτυπώ
hieb gehauen
melken melkt melkte gemelkt αρμέγω
milkt molk gemolken
saugen saugt saugte gesaugt ρουφώ
sog gesogen
schaffen schafft schaffte geschafft καταφέρνω
schuf geschaffen δημιουργώ
schallen schallt schallte geschallt (αντ)ηχώ
scholl
schleifen schleift schleifte geschleift σέρνω
schliff geschliffen ακονίζω
schwellen schwellt schwellte geschwellt φυσώ
schwillt schwoll geschwollen πρήζομαι
senden sendet sendete gesendet εκπέμπω
sandte gesandt στέλνω
sieden siedet siedete gesiedet βράζω
sott gesotten
spalten spaltet spaltete gespaltet διχάζω
gespalten
weben webt webte gewebt υφαίνω
wob gewoben
weichen weicht weichte geweicht μαλακώνω
wich gewichen υποχωρώ
wenden wendet wendete gewendet απευθύνω
wandte gewandt
wiegen wiegt wiegte gewiegt κουνώ
wog gewogen ζυγίζω