Τα μέρη του λόγου

 

Τα μέρη του λόγου είναι δέκα:

 

  Παραδείγματα

ρήμα

schreiben, reisen, einkaufen, lesen, verstehen, werden, können, fliegen
ουσιαστικό
Mann, Hund, Rose, Haus, Zeitung, Wasser, Holz, Klaus, Bayern, Liebe
επίθετο
alt, heftig, freundlich, stolz, deutsch, weiblich, schön, gelb, wichtig
επίρρημα
schon, noch, meistens, genug, jetzt, innen, hier, dort, damals, halbwegs
άρθρο
der, die, das, ein, eine, ein
αντωνυμία
ich, er, diese, man, welches, einer, meine, jemand, keiner, sich
πρόθεση
auf, in, an, bei, mit, für, gegen, um, durch, über, vor, von, ab, nach
σύνδεσμος
und, oder, weil, denn, obwohl, wenn, seit, nachdem, während, aber
μόριο
sogar, eben, gerade, ziemlich, sehr, auch
επιφώνημα
ah! oh! pfui! haha! autsch! igitt! hurra! hm! donnerlittchen!

 


 

 

Κάποια μέρη του λόγου αλλάζουν μορφή μέσα στο λόγο και τα ονομάζουμε κλιτά, άλλα αντίθετα μένουν πάντα τα ίδια και ονομάζονται άκλιτα.

 

 

Τα ακόλουθα μέρη του λόγου είναι κλιτά:

 

  Παράδειγματα
ρήμα ich spiele, du spielst, er spielte, wir haben gespielt κτλ.
ουσιαστικό der Ball, des Balls, die Bälle, den Bällen κτλ.
επίθετο der schnelle Sportler, ein schneller Sportler, schnellster Sportler κτλ.
άρθρο der, des, den, dem, die, der, den, einem, eines, einen κτλ.
αντωνυμία er, ihn, ihm, euch, einer, einem, meine, meines, ihr, eurer κτλ.

 

 

Τα παρακάτω μέρη του λόγου είναι άκλιτα:

 

επίρρημα
πρόθεση
σύνδεσμος
μόριο
επιφώνημα