Μεταβατικά / αμετάβατα ρήματα

CA116

 

Μεταβατικά ονομάζονται τα ρήματα που μπορούν ή πρέπει να συνδεθούν με ένα αντικείμενο σε αιτιατική.

 

  Παραδείγματα
ένα αντικείμενο σε αιτιατική πρέπει να συνδεθεί με το ρήμα Paul braucht Geld.
Sandra liebt ihre Kinder sehr.
Er schenkt ihr Blumen.
ένα αντικείμενο σε αιτιατική μπορεί να συνδεθεί με το ρήμα * Monika isst (eine Pizza).
Sie singt (ein deutsches Lied).
Hast du schon (die Rechnung) bezahlt?

 

* Υπάρχουν πολλά μεταβατικά ρήματα που μπορούν να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη νοηματικά πρόταση χωρίς αντικείμενο σε αιτιατική.


CA116A

 

Αμετάβατα ονομάζονται τα ρήματα που δεν μπορούν να συνδεθούν με ένα αντικείμενο σε αιτιατική.

 

Ένα αμετάβατο ρήμα μπορεί να συνδέεται με ένα αντικείμενο σε δοτική, σε γενική, με ένα εμπρόθετο αντικείμενο ή έναν επιρρηματικό προσδιορισμό.

 

Συμπλήρωμα του ρήματος Παραδείγματα
χωρίς συμπλήρωμα Er schläft.
αντικείμενο σε δοτική Du folgst nicht dem Rat deiner Eltern.
αντικείμενο σε γενική Ich bedarf deines Rates.
εμπρόθετο αντικείμενο Sie achtet auf ihre Figur.
επιρρηματικός προσδιορισμός Das Bild hängt an der Wand.