Υποθετικές προτάσεις του μη πραγματικού

CA91

 

Οι τύποι του Konjunktiv II χρησιμοποιούνται πολύ συχνά σε υποθετικές προτάσεις του μη πραγματικού. Οι δευτερεύουσες αυτές προτάσεις εισάγονται με το σύνδεσμο wenn (σπανιότερα με το σύνδεσμο falls) και δηλώνουν την προϋπόθεση, τον όρο υπό τον οποίο ισχύει το περιεχόμενο της κύριας πρότασης, από την οποία εξαρτώνται.

 

Παραδείγματα
προϋπόθεση
επακόλουθο
Wenn das Wetter gut wäre,
würden wir einen Ausflug machen.
Falls ich nicht viel zu tun hätte, würde ich mitkommen.
δευτερεύουσα πρόταση
κύρια πρόταση
 
Ich hätte ihm geholfen, wenn ich Zeit gehabt hätte.
κύρια πρόταση
δευτερεύουσα πρόταση

 

 

Στην περίπτωση αυτών των υποθετικών προτάσεων ο Konjunktiv II εκφράζει κάτι το μη πραγματικό. Η προϋπόθεση που διατυπώνεται δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα.

 

προϋπόθεση
επακόλουθο
 
 
Wenn das Wetter gut wäre,
würden wir einen Ausflug machen.
μη πραγματικό
Konjunktiv II
   
 
 
das Wetter ist nicht gut  
πραγματικό
οριστική


CA91A

Οι υποθετικές προτάσεις του μη πραγματικού μπορούν να σχηματιστούν και χωρίς τους συνδέσμους wenn ή falls.

 

Όταν δεν υπάρχουν σύνδεσμοι το ρήμα βρίσκεται στην πρώτη θέση. Σε αυτή την περίπτωση η δευτερεύουσα υποθετική πρόταση πρέπει να βρίσκεται πριν την κύρια πρόταση.

 

Παραδείγματα
Wäre das Wetter gut, würden wir einen Ausflug machen.
Hätte ich nicht viel zu tun, würde ich mitkommen.
Hätte ich Zeit gehabt, hätte ich ihm geholfen.
δευτερεύουσα πρόταση
κύρια πρόταση