Τοπικά επιρρήματα

FA6

 

Τα τοπικά επιρρήματα εκφράζουν τον τόπο με δύο τρόπους. Από τη μία φανερώνουν τον τόπο ως κάτι στατικό, από την άλλη την κατεύθυνση.

 

 

  Παραδείγματα
τόπος (στατικά) dort, draußen, oben, rechts, überall usw.

 

  Παραδείγματα
κατεύθυνση hierher, dorthin, weg, bergauf, hin usw.

 

 

 

her και hin

 

Τα επιρρήματα her και hin εκφράζουν την κατεύθυνση. Με τη χρήση του her δηλώνεται η κίνηση προς τον ομιλητή, με τη χρήση του hin μια κίνηση μακριά από τον ομιλητή.

 

her Παραδείγματα
ομιλητής <---------- Komm sofort her!
Woher kommst du?
Stell den Schrank hierher!

 

hin Παραδείγματα
ομιλητής ----------> Geh sofort hin!
Wohin gehst du?
Stell den Schrank dorthin!

 

 

Τα επιρρήματα her και hin μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτόνομα, μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν και ως πρόθημα ενός σύνθετου ρήματος.

 

σύνθετο ρήμα Παραδείγματα
herkommen Komm sofort her!
hingehen Geh sofort hin!

 

 

Μπορούν να συνδεθούν και με συγκεκριμένες προθέσεις.

 

  Παραδείγματα
her + πρόθεση herab, herauf, heraus, herunter, herüber, herein, heran, herbei, herum, hervor

 

  Παραδείγματα
hin + πρόθεση hinab, hinauf, hinaus, hinunter, hinüber, hinein, hindurch

 

 

Τα επιρρήματα που δηλώνουν κατεύθυνση και προέκυψαν από το her και το hin λειτουργούν και ως προθήματα σύνθετων ρημάτων.

 

σύνθετα ρήματα Παραδείγματα
hereinkommen Kommen Sie bitte herein!
hineingehen Gehen Sie hinein!

 

 

Όταν όμως τα τοπικά επιρρήματα hin και her χρησιμοποιούνται με μεταφορικό τρόπο τότε χάνουν τη σημασία τους ως λέξεις που δηλώνουν κατεύθυνση.

 

  Παραδείγματα
χρήση με μεταφορική σημασία ein Buch herausgeben
jemandes Fähigkeiten herabsetzen
über jemanden herziehen