Η πρόθεση unter

KA22

 

 

Η πρόθεση "unter" έχει τις εξής σημασίες:

 

 

  τοπική Παραδείγματα
1

δηλώνει τόπο που βρίσκεται χαμηλότερα από ένα άλλο σημείο

Sie trägt ein Kleid unter dem Mantel.
2

δηλώνει κίνηση που κατευθύνεται χαμηλότερα από ένα άλλο σημείο

Den Brief hat er unter das Buch gelegt.
3

δηλώνει την παρουσία προσώπου ή πράγματος σε μία ομάδα / σύνολο

Unter den Besuchern befanden sich zahlreiche Ausländer.
4

δηλώνει την κίνηση μέσα σε μία ομάδα / σύνολο

Er mischte sich unter die Leute.
5

δηλώνει σχέση αλληλεπίδρασης

Unter den Studenten gab es rege Diskussionen.

 

 

  τροπική Παράδειγμα
1

δηλώνει τις παράλληλες συνθήκες που επικρατούν

Unter Protest der Anwesenden betrat er den Saal.