Οι δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις

 

Επιρρηματικές προτάσεις ονομάζονται οι δευτερεύουσες προτάσεις οι οποίες λειτουργούν ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί.

 

 

Οι δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

 

  Παραδείγματα
χρονικές Als ich ihren Mann kennen lernte, trug er einen Bart.
αιτιολογικές Wir konnten nicht am Meer surfen, weil es zu windig war.
υποθετικές Wenn es regnet, machen wir den Ausflug nicht.
τελικές Er spart Geld, um ein neues Auto zu kaufen.
συμπερασματικές Der Lehrer spricht sehr schnell, sodass ihn keiner verstehen kann.
εναντιωματικές Obwohl er kein Geld bei sich hatte, lud er alle ein.
αντιθετικές Ihr Zwillingsbruder ist korpulent, während sie sehr zierlich ist.
τροπικές Der Ladenbesitzer will sparen, indem er die Gehälter reduziert.
τοπικές Ich möchte leben, wo meine Freunde leben.