Πίνακας όλων των λέξεων

 

Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει όλες τις λέξεις που συνοδεύουν ένα επίθετο που λειτουργεί ως επιθετικός προσδιορισμός ενός ουσιαστικού, την κλίση που ακολουθεί το επίθετο και πιθανές αποκλίσεις.

 

λέξεις που συνοδεύουν ένα επίθετο ως επιθετικός προσδιορισμός κλίση του επιθέτου
παρατηρήσεις
der/die/das πρώτη  
dieser/diese/dieses πρώτη  
jeder/jede/jedes πρώτη  
derselbe/dieselbe/dasselbe πρώτη  
derjenige/diejenige/dasjenige πρώτη  
alle πρώτη  
beide πρώτη  
mancher/manche/manches πρώτη

ή τρίτη στον πληθυντικό

sämtliche πρώτη  
solcher/solche/solches πρώτη ή τρίτη στον πληθυντικό
welcher/welche/welches πρώτη  
irgendwelcher/irgendwelche/ irgendwelches πρώτη ή τρίτη
jener/jene/jenes πρώτη  
jedweder/jedwede/jedwedes πρώτη  
jeglicher/jegliche/jegliches πρώτη  
     
ein/eine/ein δεύτερη  
irgendein/irgendeine/irgendein δεύτερη  
kein/keine/kein δεύτερη  
mein/meine/mein usw. δεύτερη  
     
Kardinalzahlen zwei, drei usw. τρίτη  
viel (ohne Endung) τρίτη  
viele τρίτη

πρώτη στην ονομαστική/αιτιατική ενικού ουδετέρου και στη δοτική ενικού αρσενικού ή ουδετέρου

wenig (ohne Endung) τρίτη  
wenige τρίτη πρώτη στη δοτική ενικού αρσενικού και ουδετέρου
manch (ohne Endung) τρίτη  
solch (ohne Endung) τρίτη  
welch (ohne Endung) τρίτη  
etwas τρίτη  
nichts τρίτη  
mehr τρίτη  
deren, dessen τρίτη  
wessen τρίτη  
ander- τρίτη πρώτη στη δοτική ενικού αρσενικού και ουδετέρου
einig- τρίτη πρώτη στη δοτική ενικού αρσενικού και ουδετέρου
etlich- τρίτη  
folgend- τρίτη πρώτη στον ενικό(ή και τρίτη)
mehrer- τρίτη  
dergleichen τρίτη  
derlei τρίτη