Αντιθετικοί σύνδεσμοι

 

Αντιθετικοί είναι οι ακόλουθοι παρατακτικοί σύνδεσμοι:

 

aber
allein

doch

jedoch
sondern

 

 

Αντιθετικοί είναι οι ακόλουθοι υποτακτικοί σύνδεσμοι:

 

während
wohingegen