Εναντιωματικοί σύνδεσμοι

 

Εναντιωματικοί είναι οι ακόλουθοι υποτακτικοί σύνδεσμοι:

 

obwohl
obgleich
obschon
obzwar
auch wenn
selbst wenn
sogar wenn
wenn + auch
soviel + auch
ob - oder
wenngleich
wiewohl