Οι τελικές προτάσεις

 

Σημασία

 

Τελικές ονομάζονται οι δευτερεύουσες προτάσεις που εκφράζουν το τελικό αίτιο, δηλαδή το σκοπό.

 

 

Μορφή και λειτουργία

 

Οι τελικές προτάσεις είναι δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις οι οποίες εισάγονται με σύνδεσμο και περιέχουν ένα κλιτό ή άκλιτο (απαρέμφατο) ρηματικό τύπο.

 

 

σύνδεσμοι
damit
dass, auf dass
um ... zu

 


 

 

damit

 

απόδοση μιας άποψης, ενός σκοπού, ενός στόχου προαιρετικό Korrelat: darum, dafür, dazu, deshalb, deswegen, zu dem Zweck, in der Absicht

 

  Παραδείγματα  
Damit ich überall Internetzugang haben kann, habe ich mir einen Smartphone gekauft.
Wie zupft man Basilikum ab, damit er schön nachwächst?

 


 

 

dass, auf dass

 

απόδοση μιας άποψης, ενός σκοπού, ενός στόχου προαιρετικό Korrelat: darum, dafür, dazu, deshalb, deswegen, zu dem Zweck, in der Absicht

 

  Παραδείγματα  
Sei vorsichtig, dass du keinen Unfall baust.
Wir demonstrieren, auf dass der geplante Bau des Kraftwerks nicht stattfindet.

 

Παρατήρηση: Η χρήση του συνδέσμου dass σε σχέση με το damit δεν κάνει πάντα σαφές ότι πρόκειται για τελική πρόταση. Γι' αυτό το λόγο είναι καλό να υπάρχει στην κύρια πρόταση ένα Korrelat.

 


 

 

um ... zu

 

απόδοση μιας άποψης, ενός σκοπού, ενός στόχου προαιρετικό Korrelat: darum, dafür, dazu, deshalb, deswegen, zu dem Zweck, in der Absicht

 

  Παραδείγματα  
Er spart Geld, um ein neues Auto zu kaufen.
Wir trainieren regelmäßig, um abzunehmen.

 

 

Παρατήρηση: Η τελική πρόταση που εισάγεται με um ... zu είναι μια απαρεμφατική πρόταση. Βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας τελικής απαρεμφατικής πρότασης είναι το υποκείμενο της κύριας και της δευτερεύουσας να είναι το ίδιο.

 

Παραδείγματα  
Er spart Geld, um ein neues Auto zu kaufen.
Er spart Geld, damit er ein neues Auto kauft.

 

 

Γίνεται εξαίρεση του παραπάνω κανόνα μόνο, όταν το υποκείμενο της απαρεμφατικής πρότασης είναι η αόριστη αντωνυμία man.

 

Παραδείγματα  
Die Blätter sollen getrocknet und gepresst werden, um sie als Dekoration zu verwenden.
Die Blätter sollen getrocknet und gepresst werden, damit man sie als Dekoration verwendet.