Η μορφή των δευτερευουσών προτάσεων

 

Μια δευτερεύουσα πρόταση εξαρτάται πάντα από μια άλλη πρόταση. Σύμφωνα με τον τύπο της μπορεί μια δευτερεύουσα πρόταση να εισάγεται με ή χωρίς κάποιο σύνδεσμο. Επιπλέον, υπάρχει ακόμη μια διάκριση ανάμεσα στις δευτερεύουσες, υπάρχουν δηλαδή κάποιες που περιέχουν κλιτό ρηματικό τύπο, και κάποιες άλλες που περιέχουν άκλιτο ρηματικό τύπο, όπως απαρέμφατο ή μετοχή.

 

δευτερεύουσα πρόταση
με σύνδεσμο
 
χωρίς σύνδεσμο
κλιτός ρηματικός τύπος
άκλιτος ρηματικός τύπος
 κλιτός ρηματικός τύπος
άκλιτος ρηματικός τύπος

 

 

  Παραδείγματα  
Ich gehe heute nicht zur Arbeit, weil ich Fieber habe. με σύνδεσμο Finitsatz
Ich spare Geld, um ein neues Auto zu kaufen. με σύνδεσμο Infinitivsatz
Es ist besser, du fährst mit dem Bus zu mir. χωρίς σύνδεσμο Finitsatz
Ich habe vor, in Deutschland zu studieren. χωρίς σύνδεσμο Infinitivsatz
In Berlin angekommen, fuhren sie zum Hotel. χωρίς σύνδεσμο Partzipialsatz