Οι ερωτηματικές προτάσεις

 

Ερωτηματικές ονομάζονται οι προτάσεις οι οποίες διατυπώνουν μια ερώτηση. Διακρίνονται δυο κατηγορίες ερωτηματικών προτάσεων, οι ερωτήσεις ολικής άγνοιας και οι ερωτήσεις μερικής άγνοιας.

 

Παραδείγματα  
Besucht uns Patrick morgen? ερώτηση ολικής άγνοιας
Wann besucht uns Patrick morgen? ερώτηση μερικής άγνοιας

 

 

Σε μια ερώτηση ολικής άγνοιας ζητείται επιβεβαίωση αν το γεγονός είναι αληθές ή ψευδές.

 

Παραδείγματα
Besucht uns Patrick morgen?
Ist es wahr, dass Patrick uns morgen besucht?

 

 

Σε μια ερώτηση μερικής άγνοιας ζητείται διασάφηση για ένα μόνο μέρος της πρότασης από ολόκληρο το περιεχόμενο.

 

Παραδείγματα
Wann besucht uns Patrick morgen?
unbekannte Sachverhaltskomponente: die Zeit des Besuchs