Χρήση του επιθέτου

 

Ένα επίθετο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στην πρόταση ως:

 

Χρήση ως Παραδείγματα
προσδιορισμός σε ουσιαστικό Das Hotel hat sehr nettes Personal.
Er traf eine wichtige Entscheidung.

 

Το επίθετο που λειτουργεί ως προσδιορισμός σε ουσιαστικό βρίσκεται πριν το ουσιαστικό και κλίνεται.

 

 

Χρήση ως Παραδείγματα
προσδιορισμός σε επίθετο Wir aßen eine frisch gebackene Pizza.
Das ist eine typisch deutsche Spezialität.
προσδιορισμός σε επίρρημα Er sitzt weit oben.
Das Haus liegt tief unten.

 

Το επίθετο που λειτουργεί ως προσδιορισμός σε επίθετο ή επίρρημα βρίσκεται πριν το επίθετο ή το επίρρημα και δεν κλίνεται.

 

 

Χρήση ως Παραδείγματα
κατηγορούμενο Die Lehrerin ist streng.
Er fand die Idee sehr originell.

 

Το επίθετο που λειτουργεί ως κατηγορούμενο σε ουσιαστικό δεν κλίνεται και συνδέεται με το ουσιαστικό που προσδιορίζει με ρήματα όπως sein, werden, bleiben, wirken, finden κτλ.

 

Σε αυτή την περίπτωση το επίθετο μπορεί να αναφέρεται στο υποκείμενο (die Lehrerin ist streng) ή στο αντικείμενο (er fand die Idee sehr originell) του ρήματος.

 

 

Χρήση ως Παραδείγματα
επιρρηματικός προσδιορισμός Der Sportler läuft schnell.
Melanie singt schön.

 

Το επίθετο που λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός δεν κλίνεται και συμπληρώνει την έννοια του ρήματος για να γίνει πιο συγκεκριμένη και σαφής.