Χρήση των συνδέσμων

 

Η λειτουργία των συνδέσμων είναι να συνδέουν προτάσεις (ή και όρους της πρότασης). Διαχωρίζουμε τους παρατακτικούς συνδέσμους από τους υποτακτικούς συνδέσμους.

 

 

Οι παρατακτικοί σύνδεσμοι συνδέουν κύριες προτάσεις, ισοδύναμες δευτερεύουσες προτάσεις (που εξαρτώνται από την ίδια κύρια πρόταση) όπως και όμοιους συντακτικά όρους της πρότασης.

 

Παράδειγμα    
Er hat gelernt,
aber
er hat die Prüfung nicht bestanden.
κύρια πρόταση
παρατακτικός σύνδεσμος
κύρια πρόταση

 

Παράδειγμα
Er hat gesagt,
dass er gelernt hat
aber
(dass er) die Prüfung nicht bestanden hat.
 
δευτερεύουσα πρόταση
παρατακτικός σύνδεσμος
δευτερεύουσα πρόταση

 

Παράδειγμα
Er hat gesagt, dass
er
und
seine Freunde
die Prüfung nicht bestanden haben.
 
όρος της πρότασης
παρατακτικός σύνδεσμος
όρος της πρότασης
 

 


 

 

Οι υποτακτικοί σύνδεσμοι συνδέουν υποτακτικά μία δευτερεύουσα πρόταση με μία κύρια ή δευτερεύουσα πρόταση.

 

Παράδειγμα
Er hat gesagt,
dass
er die Prüfung nicht bestanden hat.
κύρια πρόταση
υποτακτικός σύνδεσμος
δευτερεύουσα πρόταση

 

Παράδειγμα
Er hat gesagt,
dass er die Prüfung nicht bestanden hat,
obwohl
er viel gelernt hat.
 
δευτερεύουσα πρόταση
υποτακτικός σύνδεσμος
δευτερεύουσα πρόταση