Γενική με -s ή- es

 

Συνήθως η κατάληξη της γενικής ενικού μπορεί να είναι και -s και -es.

 

Παραδείγματα  
Bild
Bilds / Bildes
Werk
Werks / Werkes
Flugzeug
Flugzeugs / Flugzeuges