Πλάγιος λόγος

Η πλάγια ερώτηση


Η ευθεία ερώτηση αποδίδεται στον πλάγιο λόγο σε δευτερεύουσα πρόταση. Αν η ευθεία ερώτηση είναι ολικής άγνοιας (δηλαδή χωρίς ερωτηματική αντωνυμία), τότε η πλάγια ερώτηση εισάγεται με ob.

 

ευθεία ερώτηση (ολικής άγνοιας)  
πλάγια ερώτηση
Er fragt: "Tritt der Parteichef zurück?" Er fragt, ob der Parteichef zurücktrete.

 

 

Αν η ευθεία ερώτηση είναι μερικής άγνοιας (δηλαδή με ερωτηματική αντωνυμία), τότε η πλάγια ερώτηση εισάγεται με την ίδια ερωτηματική αντωνυμία.

 

ευθεία ερώτηση (μερικής άγνοιας)  
πλάγια ερώτηση
Er fragt: "Wann tritt der Parteichef zurück?" Er fragt, wann der Parteichef zurücktrete.

 

 

Ποια έγκλιση θα χρησιμοποιηθεί σε μια πλάγια ερώτηση εξαρτάται από τα ίδια κριτήρια (καθομιλουμένη / γραπτός λόγος, ταύτιση του Konjunktiv I με την οριστική) που ισχύουν γενικότερα για τη χρήση του πλάγιου λόγου.