Η ευχετική πρόταση

 

Η ευχετική πρόταση του μη πραγματικού εκφράζει μία ανεκπλήρωτη ευχή.

 

Παραδείγματα
Wenn sie mich doch lieben würde!
Wenn ich ihm damals doch nur die Wahrheit gesagt hätte!
Wäre ich doch ein berühmter Rockstar!

 


 

 

Σε αυτή την περίπτωση ο Konjunktiv II εκφράζει κάτι μη πραγματικό.

 

ευχή
 
 
Wäre ich doch ein berühmter Rockstar!
μη πραγματικό
Konjunktiv II
 
 
 
Ich bin kein berühmter Rockstar.
πραγματικό
οριστική

 


 

 

Στην ευχετική πρόταση του μη πραγματικού βρίσκεται στην πρώτη θέση της πρότασης είτε ο σύνδεσμος wenn είτε το ρήμα (κλιτός ρηματικός τύπος).

 

Παραδείγματα
Wenn sie mich doch lieben würde! Würde sie mich doch lieben!
Wenn ich ihm damals doch nur die Wahrheit gesagt hätte! Hätte ich ihm damals doch nur die Wahrheit gesagt!
Wenn ich doch ein berühmter Rockstar wäre! Wäre ich doch ein berühmter Rockstar!
ο σύνδεσμος "wenn" στην πρώτη θέση της πρότασης
ο κλιτός ρηματικός τύπος στην πρώτη θέση

 

Σε ευχετικές προτάσεις του μη πραγματικού χρησιμοποιούνται τα μόρια doch ή nur ή doch nur. Στο τέλος της πρότασης μπαίνει θαυμαστικό.

 


 

 

Μεγάλες ομοιότητες με τις ευχετικές προτάσεις έχουν συγκεκριμένες δομές με Modalverb.

 

Ενώ όμως οι ευχετικές προτάσεις εκφράζουν μία ανεκπλήρωτη ευχή, οι δομές με Modalverb εκφράζουν μια ανεκπλήρωτη απαίτηση.

 

Παραδείγματα
Du hast ihn angelogen. Du hättest ihn nicht anlügen sollen.
Du hast ihn beleidigt. Du hättest ihn nicht beleidigen dürfen.
Du hast dich für das Geschenk nicht bedankt. Du hättest dich für das Geschenk bedanken müssen.

Du hast mich zu spät benachrichtigt.

Du hättest mich früher benachrichtigen können.
αυτό που έχει προηγηθεί ως γεγονός
ανεκπλήρωτη απαίτηση

 

Οι δομές με Modalverb είναι σε χρόνο υπερσυντέλικο στον Konjunktiv II και σχηματίζονται με τα Modalverben müssen, sollen, dürfen και können (μα τη σημασία του sollen/müssen).

 


 

 

Παρατήρηση:

 

Μία ευχή μπορεί να εκφραστεί και με τον Konjunktiv II και τη λέξη gerne.

 

Παραδείγματα
Ich würde gerne einmal eine Kreuzfahrt machen.
Ich wäre jetzt gerne in Urlaub.
Ich wüsste gerne, warum mein Konto gesperrt wurde.
Ich hätte gerne eine größere Wohnung.

 

 

Η δομή με τον Konjunktiv II και τη λέξη gerne χρησιμοποιείται πολύ συχνά στην καθημερινότητα για μια παραγγελία σε κάποιο κατάστημα.

 

Παράδειγμα
Ich hätte gern ein Pfund Käse.

 

Σε αυτή τη λειτουργία δεν είναι δυνατή η χρήση του παρατατικού στο Konjunktiv II παρά μόνο στα ρήματα sein, haben και wissen. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιείται ο τύπος würden + απαρέμφατο.