Το Modalverb können

Το Modalverb können έχει μια περαιτέρω σημασία, την άδεια και την απαγόρευση.

 

Σε αυτή τη λειτουργία το können αντιστοιχεί με το dürfen, αν και το dürfen εκφράζει με μεγαλύτερη σαφήνεια την άδεια ή την απαγόρευση, ενώ στο können προκύπτει από τα συμφραζόμενα.

 

Παραδείγματα σημασία  
Wer fertig ist, kann gehen. άδεια Wer fertig ist, darf gehen.
Während der Mittagsruhe kann man nicht musizieren. απαγόρευση Während der Mittagsruhe darf man nicht musizieren.