Το Modalverb mögen

Παρατηρήσεις για το mögen

 

1. Το Modalverb mögen χρησιμοποιείται τις περισσότερες φορές ως αυτόνομο ρήμα. Συνδέεται με ένα αντικείμενο σε αιτιατική το οποίο μπορεί να είναι πρόσωπο ή μη πρόσωπο. Δηλώνει συμπάθεια για πρόσωπα ή αρέσκεια για μη πρόσωπα.

 

Παραδείγματα αντικείμενο παράφραση σημασία
Ich mag Sandra. πρόσωπο Ich habe Sandra gern. συμπάθεια
Ich mag Rockmusik. μη πρόσωπο Ich höre gern Rockmusik. αρέσκεια

 

 

2. Σπάνια συνδέεται το mögen με ένα απαρέμφατο, σε αυτή την περίπτωση προτιμάται η έκφραση etwas gern tun.

Σε αρνητικές προτάσεις εκφράζεται η αποστροφή για κάτι.

 

Παραδείγματα   παράφραση σημασία
Ich mag schwimmen.
καλύτερα
Ich schwimme gern. αρέσκεια
Ich mag Pizza essen. Ich esse gern Pizza.
Ich mag nicht gern Fleisch essen. αποστροφή

 

 

3. Πολύ σπάνια εκφράζει το mögen επιθυμία. Αυτό συμβαίνει σχεδόν αποκλειστικά σε αρνητικές προτάσεις ή ερωτηματικές προτάσεις.

 

Παραδείγματα   σημασία
Ich mag heute ins Kino gehen. κατάφαση επιθυμία
Ich mag heute nicht ins Kino gehen. άρνηση
Magst du heute ins Kino gehen? ερώτηση