Το Modalverb mögen

Μια περαιτέρω λειτουργία του Modalverb mögen είναι η έκφραση της εναντίωσης. Σε αυτή τη λειτουργία το mögen βρίσκεται σχεδόν πάντα στην οριστική.

 

Όταν το mögen χρησιμοποιείται σε μια εναντιωματική πρόταση (με ή χωρίς εναντιωματικό σύνδεσμο), τότε τονίζεται η εναντιωματική σημασία της πρότασης. Αυτό συμβαίνει συνήθως και με τη βοήθεια άλλων λέξεων όπως auch, dennoch, trotzdem, wohl.

 

Παραδείγματα
Ältere Leute mögen schlechter sehen, dafür fahren sie aber vorsichtiger.
Mag es auch kalt sein, ich komme trotzdem.
Sie mag wohl die Fünfzig überschritten haben, sie ist dennoch sehr attraktiv.