Μετοχή παρακειμένου

 

Τα μικτά ρήματα σχηματίζουν τη μετοχή παρακειμένου με το πρόθημα ge-, το θέμα παρακειμένου και την κατάληξη -t.

 

απαρέμφατο μετοχή παρακειμένου
denken ge-dach-t
bringen ge-brach-t
kennen ge-kann-t
nennen ge-nann-t
rennen ge-rann-t