Μετοχή παρακειμένου

 

Η μετοχή παρακειμένου στα ανώμαλα ρήματα σχηματίζεται με το πρόθημα ge-, το θέμα παρακειμένου του ρήματος και την κατάληξη-en.

 

απαρέμφατο μετοχή παρακειμένου
lesen ge-les-en
fahren ge-fahr-en
bitten ge-bet-en
gehen ge-gang-en
treffen ge-troff-en