Μετοχή ενεστώτα

 

Η μετοχή ενεστώτα σχηματίζεται με το απαρέμφατο (ενεστώτα ενεργητικής) και την κατάληξη -d.

 

Παραδείγματα
spielen-d
fahren-d
tanzen-d
sprechen-d
ändern-d

 


 

 

Κλιτοί και άκλιτοι τύποι της μετοχής ενεστώτα

 

Όταν η μετοχή ενεστώτα συνδέεται με έναν κλιτό ρηματικό τύπο παραμένει άκλιτη. Το υποκείμενο της μετοχής είναι ταυτόσημο με αυτό του ρήματος.

 

Παράδειγμα
Paul betrat lachend das Zimmer.

 

 

Κατά τα άλλα η μετοχή συνοδεύεται από όρους (αντικείμενα, επιρρηματικοί προσδιορισμοί), απαραίτητους ή μη.

 

Παράδειγμα
Paul betrat laut lachend das Zimmer.

 

 

Όταν η μετοχή ενεστώτα βρίσκεται μπροστά από ένα ουσιαστικό κλίνεται σαν επίθετο σύμφωνα με το γένος, την πτώση και τον αριθμό του ουσιαστικού. Συνοδεύεται από όρους (αντικείμενα, επιρρηματικοί προσδιορισμοί), απαραίτητους ή μη.

 

Παράδειγμα
Die laut lachenden Kinder betraten das Zimmer.