Παρακείμενος

Σχηματισμός της μετοχής παρακειμένου

 

Η μετοχή παρακειμένου των ομαλών ρημάτων σχηματίζεται με το πρόθημα ge, το θέμα του ρήματος και την κατάληξη t. Στην ουσία προστίθεται το πρόθημα ge στο τρίτο πρόσωπο ενικού (ενεστώτα) του ρήματος.

 

Ο τύπος σχηματισμού είναι λοιπόν:

 

ge + τρίτο πρόσωπο ενικού = μετοχή παρακειμένου

 

Παραδείγματα
spielen
ge
+
spielt
gespielt
machen
macht
gemacht
lachen
lacht
gelacht
kochen
kocht
gekocht
arbeiten
arbeitet
gearbeitet
         
απαρέμφατο
πρόθημα ge
+
τρίτο πρόσωπο ενικού (ενεστώτα)
μετοχή παρακειμένου