Παρακείμενος

Στα χωριζόμενα ρήματα το ge βρίσκεται ανάμεσα στο πρόθημα του ρήματος και το θέμα του.

 

Παραδείγματα
einkaufen
ein
+
ge
+
kauft
eingekauft
aufmachen
auf
macht
aufgemacht
             
απαρέμφατο
πρόθημα του ρήματος
+
πρόθημα ge
+
τρίτο πρόσωπο ενικού (ενεστώτα)
μετοχή παρακειμένου