Παρακείμενος

Σχηματισμός της μετοχής παρακειμένου

 

Η μετοχή παρακειμένου των ανώμαλων ρημάτων σχηματίζεται με το πρόθημα ge, το θέμα παρακειμένου του ρήματος και την κατάληξη -en.

 

Παραδείγματα
gehen
ge
+
gang
+
en
gegangen
stehen
stand
gestanden
nehmen
nomm
genommen
sprechen
sproch
gesprochen
kommen
komm
gekommen
         
απαρέμφατο
πρόθημα ge
+
θέμα παρακειμένου
+
κατάληξη -en
μετοχή παρακειμένου