Παρακείμενος

Στα χωριζόμενα ρήματα το ge βρίσκεται ανάμεσα στο πρόθημα του ρήματος και το θέμα του.

 

Παραδείγματα
ausgehen
aus
+
ge
+
gang-en
ausgegangen
anstehen
an
stand-en
angestanden
             
απαρέμφατο
πρόθημα ρήματος
+
πρόθημα ge
+
θέμα παρακειμένου & κατάληξη -en
μετοχή παρακειμένου