Οι προσωπικές αντωνυμίες

 

Προσωπικές ονομάζονται οι αντωνυμίες που φανερώνουν τα τρία πρόσωπα του λόγου. Οι προσωπικές αντωνυμίες κλίνονται σύμφωνα με το πρόσωπο, τον αριθμό και την πτώση. Στο τρίτο πρόσωπο ενικού η αντωνυμία κλίνεται και σύμφωνα με το γένος.

 

 

Παράδειγμα 1
Ich
kann
euch
das Buch nicht leihen.
1. πρόσωπο
 
2. πρόσωπο
 
ενικός
 
πληθυντικός
 
ονομαστική
 
δοτική
 
       
Παράδειγμα 2
Ihr
habt
ihn
gestern besucht.
2. πρόσωπο
 
3. πρόσωπο
 
πληθυντικός
 
ενικός
 
ονομαστική
 
αιτιατική
 
   
αρσενικό
 

 

 

Οι προσωπικές αντωνυμίες κλίνονται ως εξής:

 

ενικός αριθμός
 
1. πρόσωπο
2. πρόσωπο
3. πρόσωπο
αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
ονομαστική
ich
du
er
sie
es
γενική*
meiner
deiner
seiner
ihrer
seiner
δοτική
mir
dir
ihm
ihr
ihm
αιτιατική
mich
dich
ihn
sie
es

 

πληθυντικός αριθμός
 
1. πρόσωπο
2. πρόσωπο
3. πρόσωπο
ονομαστική
wir
ihr
sie
γενική*
unser
euer
ihrer
δοτική
uns
euch
ihnen
αιτιατική
uns
euch
sie

 

* Οι τύποι της γενικής χρησιμοποιούνται πολύ σπάνια.

 


 

 

Παρατήρηση 1

 

Οι προσωπικές αντωνυμίες του πρώτου προσώπου φανερώνουν εκείνον που μιλά, αυτές του δεύτερου προσώπου εκείνον στον οποίο μιλάμε και αυτές του τρίτου προσώπου αυτό για το οποίο γίνεται λόγος. Οι προσωπικές αντωνυμίες του πρώτου και δεύτερου προσώπου φανερώνουν πρόσωπα, ενώ αυτές του τρίτου προσώπου μπορούν να φανερώνουν είτε πρόσωπα είτε μη πρόσωπα.

 

Παράδειγμα
Mein Vater hat einen neuen Wagen gekauft.  
ουσιαστικά
Er
hat
ihn
gestern gekauft.
προσωπικές αντωνυμίες τρίτου προσώπου
πρόσωπο
 
μη πρόσωπο
   

 

Με τη χρήση των προσωπικών αντωνυμιών του τρίτου προσώπου είναι δυνατό να μην επαναληφθεί ένα ουσιαστικό που ήδη έχει αναφερθεί.

 


 

 

Παρατήρηση 2

 

Στα γερμανικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο δεύτερο πρόσωπο είτε ο τύπος οικειότητας είτε ο τύπος ευγενείας. Οι τύποι ευγενείας ξεκινούν με κεφαλαίο και χρησιμοποιούνται κατά κανόνα όταν απευθύνεται κανείς σε ενήλικο άτομο και καταδεικνύουν ευγένεια, σεβασμό ή έλλειψη οικειότητας

 

Παραδείγματα  
Peter, was hälst du davon, dass wir eine Band gründen? τύπος οικειότητας
Herr Meier, möchten Sie einen Kaffee trinken? τύπος ευγενείας

 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθονται οι τύποι ευγενείας και οικειότητας στον ενικό και πληθυντικό αριθμό. Συμπεραίνει κανείς ότι οι τύποι ευγενείας είναι ίδιοι και στους δύο αριθμούς που σημαίνει ότι ανεξάρτητα από το αν απευθυνόμαστε σε ένα ή περισσότερα άτομα ο τύπος ευγενείας δεν διαφοροποιείται.

 

τύπος ευγενείας
 
τύπος οικειότητας
 
ενικός / πληθυντικός
ενικός
πληθυντικός
 
Sie
du
ihr
ονομαστική
Ihrer
deiner
euer
γενική *
Ihnen
dir
euch
δοτική
Sie
dich
euch
αιτιατική

 

* Οι τύποι της γενικής χρησιμοποιούνται πολύ σπάνια.

 


 

 

Παρατήρηση 3

 

Η αντωνυμία es έχει διευρυμένες λειτουργίες. Για αυτόν το λόγο θα την πραγματευτούμε ξεχωριστά.