Παρατατικός

Ο παρατατικός σχηματίζεται ως εξής.

 

Παρατατικός οριστικής
πρόσωπο θέμα κατάληξη
ich
kam
---
du
kam
st
er / sie / es
kam
---
wir
kam
en
ihr
kam
t
sie
kam
en
Sie
kam
en

 

Βλέπουμε ότι τα ανώμαλα ρήματα στον παρατατικό στο πρώτο και τρίτο ενικό δεν υπάρχουν καταλήξεις.