Αυτοπαθή / αλληλοπαθή ρήματα

 

Αυτοπαθή ρήματα ονομάζονται τα ρήματα που συνδέονται με μια αυτοπαθή αντωνυμία. Η αυτοπαθής αντωνυμία ταυτίζεται με το υποκείμενο και είναι είτε σε αιτιατική είτε σε δοτική.

 

Αλληλοπαθή ρήματα ονομάζονται τα ρήματα που συνδέονται με μια αυτοπαθή ή αλληλοπαθή αντωνυμία, η οποία εκφράζει μια αμοιβαία σχέση μεταξύ περισσότερων υποκειμένων και αντικειμένων. Τα αλληλοπαθή ρήματα βρίσκονται πάντα στον πληθυντικό.

 

  Παραδείγματα
αυτοπαθή ρήματα Er hat sich erkältet.
Sie werden sich eine Woche in Köln aufhalten.
Ich muss mich nur noch schnell anziehen.
 
αλληλοπαθή ρήματα Die beiden haben sich (miteinander) rasch angefreundet.
Sie haben sich (miteinander) über den Preis geeinigt.
Ihr helft euch (gegenseitig) / einander immer.

 

 

Στο ακόλουθο παράδειγμα βλέπουμε την αυτοπαθή και αλληλοπαθή χρήση στο ρήμα "waschen".

 

  Παραδείγματα
χρήση χωρίς αυτοπάθεια / αλληλοπάθεια Paul wäscht das Auto.
 
αυτοπαθή χρήση Paul wäscht sich. Paul und Petra waschen sich (selbst).
 
αλληλοπαθή χρήση Paul und Petra waschen sich (gegenseitig) / einander.