Αυτοπαθή / αλληλοπαθή ρήματα

 

Η αυτοπαθής αντωνυμία στην αιτιατική ή δοτική

 

Η αυτοπαθής αντωνυμία μπορεί να είναι αντικείμενο σε αιτιατική, σε δοτική ή εμπρόθετο αντικείμενο.

Αν η αυτοπαθής αντωνυμία θα βρίσκεται σε αιτιατική ή δοτική εξαρτάται από το ρήμα, δηλαδή πώς αυτό συντάσσεται.

 

  Παραδείγματα
waschen + αντικείμενο σε αιτιατική Ich wasche mich.
helfen + αντικείμενο σε δοτική Ich kann mir nicht helfen.
aufpassen + πρόθεση "auf" + αιτιατική Ich werde auf mich aufpassen.

 

 

Αν ένα ρήμα που χρησιμοποιείται ως αυτοπαθές συνδέεται με αντικείμενο σε αιτιατική, τότε η αυτοπαθής αντωνυμία είναι σε δοτική.

 

  Παράδειγμα
sich waschen + αντικείμενο σε αιτιατική Ich wasche mir die Hände.