Η θέση της δευτερεύουσας πρότασης

 

Μια δευτερεύουσα πρόταση μπορεί να βρίσκεται πριν, μετά ή ενδιάμεσα της κύριας πρότασης. Η δευτερεύουσα πρόταση που βρίσκεται πριν από την πρόταση από την οποία εξαρτάται ονομάζεται Vordersatz, αυτή που βρίσκεται μετά από την πρόταση από την οποία εξαρτάται Nachsatz και αυτή που βρίσκεται ενδιάμεσα Zwischensatz.

 

  Παραδείγματα  
Weil es stark regnet, machen wir den Ausflug nicht. Vordersatz
Wir machen den Ausflug nicht, weil es stark regnet. Nachsatz
Wir machen, weil es stark regnet, den Ausflug nicht. Zwischensatz

 


 

 

Παρατηρήσεις:

 

1. Η συνηθέστερη θέση μιας δευτερεύουσας πρότασης είναι μετά την πρόταση από την οποία εξαρτάται. Όλες οι δευτερεύουσες προτάσεις σύμφωνα με τον κανόνα μπορούν να βρίσκονται μετά την κύρια.

 

2. Πριν από την κύρια πρόταση δεν μπορεί να βρίσκεται μια αναφορική πρόταση, μια πρόταση που προσδιορίζει άλλη πρόταση και συγκεκριμένες επιρρηματικές προτάσεις.

 

3. Οι δευτερεύουσες προτάσεις σπάνια βρίσκονται ενδιάμεσα της κύριας και αυτό συμβαίνει κυρίως στις αναφορικές προτάσεις. Ωστόσο οι επιρρηματικές προτάσεις μπορούν να είναι μέσα στην πρόταση.

 

4. Όταν μια επιρρηματική πρόταση βρίσκεται ενδιάμεσα μιας άλλης δευτερεύουσας πρότασης, καλό είναι να αποφεύγεται η άμεση διαδοχή των συνδέσμων. Προκειμένου να γίνει κατανοητό το νόημα, δεν πρέπει η επιρρηματική πρόταση να βρίσκεται ενδιάμεσα, αλλά μετά την δευτερεύουσα πρόταση.

 

  Παραδείγματα  
κατανόηση
Er behauptet, dass, wenn sein bester Freund ihm nicht geholfen hätte, er den Umzug nicht geschafft hätte. διαδοχή των συνδέσμων
*
Er behauptet, dass er, wenn sein bester Freund ihm nicht geholfen hätte, den Umzug nicht geschafft hätte. Zwischensatz βρίσκεται μετά από των πρώτο  όρο
**
Er behauptet, dass er den Umzug nicht geschafft hätte, wenn sein bester Freund ihm nicht geholfen hätte. επιρρηματική πρόταση ως Nachsatz
***

 


 

 

Πώς επηρεάζει η θέση της δευτερεύουσας πρότασης την ακολουθία λέξεων στην κύρια πρόταση

 

Όταν μια δευτερεύουσα πρόταση προηγείται της κύριας, τότε ο κλιτός ρηματικός τύπος της κύριας καταλαμβάνει την πρώτη θέση της πρότασης.Όταν όμως η πρώτη θέση της κύριας καλύπτεται από ένα Korrelat, τότε ο κανόνας δεν ακολουθείται.

 

  Παραδείγματα  
Wenn ich Zeit habe, besuche ich meine Großeltern. ρήμα στην πρώτη θέση
Wenn ich Zeit habe, dann besuche ich meine Großeltern. Korrelat στην πρώτη θέση