Τα συντακτικά πεδία

 

Σε καθένα από τους τρεις Stellungstypen δημιουργείται ένα πλαίσιο, το οποίο χωρίζει την πρόταση σε τρία συντακτικά πεδία.

 

Στον Stellungstyp 1 το πλαίσιο της πρότασης δημιουργείται από τον κλιτό ρηματικό τύπο και από τα υπόλοιπα μέρη του Prädikat. Έτσι προκύπτουν τα ακόλουθα συντακτικά πεδία:

 

1. το Vorfeld, δηλαδή το πεδίο πριν από τον κλιτό ρηματικό τύπο,

 

2. το Mittelfeld, δηλαδή το πεδίο ανάμεσα στον κλιτό ρηματικό τύπο και στα υπόλοιπα μέρη του Prädikat,

 

3. το Nachfeld, δηλαδή το πεδίο μετά από τα υπόλοιπα μέρη του Prädikat.

 

Stellungs- typ 1
Παραδείγματα  
Sabine
verkauft
ihr altes Fahrrad
für 100 Euro.
 
  μονολεκτικό Prädikat
Sabine
wird
ihr altes Fahrrad
für 100 Euro
verkaufen.
  πολυλεκτικό Prädikat
Vorfeld 
 
Mittelfeld
 
Nachfeld
 
 

 


 

 

Στον Stellungstyp 2 το πλαίσιο της πρότασης δημιουργείται από τον κλιτό ρηματικό τύπο και από τα υπόλοιπα μέρη του Prädikat. Έτσι προκύπτουν τα ακόλουθα συντακτικά πεδία:

 

1. το Mittelfeld, δηλαδή το πεδίο ανάμεσα στον κλιτό ρηματικό τύπο και στα υπόλοιπα μέρη του Prädikat

 

2. το Nachfeld, δηλαδή το πεδίο μετά από τα υπόλοιπα μέρη του Prädikat.

 

Stellungs- typ 2
Παραδείγματα  
Verkauft
Sabine
ihr altes Fahrrad
für 100 Euro?
 
  μονολεκτικό Prädikat
Wird
Sabine
ihr altes Fahrrad
für 100 Euro
verkaufen?
  πολυλεκτικό Prädikat
 
Mittelfeld
 
Nachfeld
 
 

 


 

 

Στον Stellungstyp 3 το πλαίσιο της πρότασης δημιουργείται από το σύνδεσμο και το Prädikat. Έτσι προκύπτουν τα ακόλουθα συντακτικά πεδία:

 

1. το Mittelfeld, δηλαδή το πεδίο ανάμεσα στο σύνδεσμο και το Prädikat,

 

2. το Nachfeld, το πεδίο μετά από το Prädikat.

 

Stellungs- typ 3

Παραδείγματα  
..., dass
Sabine
ihr altes Fahrrad
für 100 Euro.
verkauft. 
  μονολεκτικό Prädikat
..., dass
Sabine
ihr altes Fahrrad
für 100 Euro
verkaufen
wird.
  πολυλεκτικό Prädikat
 
Mittelfeld
 
Nachfeld