Υποκειμενική σημασία των Modalverben

Τα Modalverben στην υποκειμενική τους σημασία χρησιμοποιούνται κυρίως στο παρόν.

 

Παραδείγματα χρόνος
Paul muss zu Hause sein. παρόν
Paul soll zu Hause sein.

 

 

Όταν όμως η υπόθεση που εκφράζουμε ή η μεταφορά των λεγομένων κάποιου αναφέρονται στο παρελθόν, τότε το Modalverb συνδέεται με το παρελθοντικό απαρέμφατο (απαρέμφατο παρακειμένου).

 

Παραδείγματα
παρόν
παρελθόν
Paul muss zu Hause
sein
gewesen sein
Paul soll zu Hause
sein
gewesen sein

 

 

Αν η υπόθεση που εκφράζουμε ή η μεταφορά των λεγομένων κάποιου διατυπώνονται στο παρελθόν, τότε το Modalverb είναι στον παρατατικό και συνδέεται είτε με το απαρέμφατο ενεστώτα (εκφράζεται το σύγχρονο) είτε με το απαρέμφατο παρακειμένου (εκφράζει το προτερόχρονο). Σε καμία περίπτωση το Modalverb δεν μπορεί να είναι στον παρακείμενο, στον υπερσυντέλικο ή στο μέλλοντα.