Συντακτικοί κανόνες και τάσεις

 

Η πιο αυστηρή συντακτική τάση, όσον αφορά τη σειρά των υποκειμένων και των αντικειμένων σε δοτική και / ή αιτιατική στο συντακτικό πεδίο Mittelfeld, είναι ότι μια αντωνυμία τοποθετείται πριν από ένα ουσιαστικό. Αυτή η τάση αφορά αποκλειστικά τις προσωπικές και αυτοπαθείς αντωνυμίες.

 

 

αντωνυμία πριν από ουσιαστικό

 

  Παραδείγματα αντωνυμία ουσιαστικό
Zum Geburtstag wird mir mein Vater ein Handy schenken. αντικείμενο σε δοτική υποκείμενο *
Leider hat mich mein Chef nicht rechtzeitig benachrichtigt. αντικείμενο σε αιτιατική υποκείμενο *
Zum Geburtstag wird es mir mein Vater schenken. αντικείμενο σε δοτική + αιτιατική υποκείμενο *
Morgen wird sich der Lehrer danach erkundigen. αυτοπαθής αντωνυμία υποκείμενο *
Ich kann ihm das Geld nicht zurückgeben. αντικείμενο σε δοτική αντικείμενο σε αιτιατική
Ich kann es meinem Freund nicht zurückgeben. αντικείμενο σε αιτιατική αντικείμενο σε δοτική
Ich kann mir mein Leben in 20 Jahren nicht vorstellen. αυτοπαθής αντωνυμία αντικείμενο σε αιτιατική

 

* Όταν το υποκείμενο είναι ουσιαστικό, μπορεί να τοποθετηθεί στην πρώτη θέση του Mittelfeld  και συνεπώς πριν από το αντικείμενο σε δοτική / αιτιατική ή την αυτοπαθή αντωνυμία.

 


 

 

Μια άλλη συντακτική τάση είναι ότι ένα στοιχείο γνωστό που έχει ήδη αναφερθεί, τοποθετείται πριν από ένα νέο.

 

 

παλιό πριν από νέο

 

  Παραδείγματα παλιό νέο

Was passiert mit dem alten Wagen?

Mein Vater will den alten Wagen meiner Cousine schenken.

αντικείμενο σε αιτιατική αντικείμενο σε δοτική

Was hast du morgen vor?

Ich werde morgen meine Großeltern besuchen.

επίρρημα αντικείμενο σε αιτιατική

 


 

 

Μια επιπλέον συντακτική τάση, η οποία συμφωνεί με την τάση "παλιό πριν από νέο", είναι ότι το συγκεκριμένο (γνωστό) τοποθετείται πριν από το μη συγκεκριμένο (άγνωστο).

 

 

οριστικό πριν από αόριστο

 

  Παράδειγμα οριστικό αόριστο

Mein Vater will den alten Wagen einem Freund schenken.

αντικείμενο σε αιτιατική αντικείμενο σε δοτική

 


 

 

Το γεγονός αν οι όροι της πρότασης δηλώνουν πρόσωπα ή μη πρόσωπα, επηρεάζει τη σειρά του υποκειμένου και των αντικειμένων σε δοτική / αιτιατική στο συντακτικό πεδίο Mittelfeld.

 

 

έμψυχο πριν από άψυχο

 

  Παραδείγματα έμψυχο άψυχο
Am meisten gefallen den Kindern die Zeichentrickfilme . αντικείμενο σε δοτική υποκείμενο
Er hat seine Kinder einer großen Gefahr ausgesetzt. αντικείμενο σε αιτιατική αντικείμενο σε δοτική
Das Haus hat die Besitzer ein Vermögen gekostet. αντικείμενο σε αιτιατική αντικείμενο σε αιτιατική