Τα αντικείμενα

 

Όσον αφορά στη θέση των αντικειμένων στο συντακτικό πεδίο Mittelfeld πρέπει κανείς να λάβει υπόψη ότι μπορούν να εμφανιστούν το πολύ δύο αντικείμενα. Ωστόσο οφείλεται να υπολογιστούν και οι απαραίτητοι επιρρηματικοί προσδιορισμοί.

 

 

1η περίπτωση: Αντικείμενο σε δοτική + Αντικείμενο σε αιτιατική  

 

 

Στην ακολουθία των αντικειμένων σε δοτική και αιτιατική είναι μεγάλης σημασίας το γεγονός, αν τα αντικείμενα είναι αντωνυμίες ή ουσιαστικά.

 

 

Αν τα αντικείμενα είναι ουσιαστικά ισχύει ο ακόλουθος κανόνας:

 

αντικείμενο σε δοτική
πριν
αντικείμενο σε αιτιατική
     

 

  Παραδείγματα  
Morgen muss Paul dem Lehrer die Bücher zurückgeben. Stellungstyp 1
Muss Paul dem Lehrer die Bücher morgen zurückgeben? Stellungstyp 2
..., dass Paul dem Lehrer die Bücher morgen zurückgeben muss. Stellungstyp 3

 

 

Παρατηρείται συχνά απόκλιση του κανόνα, όταν ισχύουν οι συντακτικές τάσεις παλιό πριν από καινούριο ή συγκεκριμένο πριν από αόριστο.

 

  Παραδείγματα  

- Kann ich auch diese Bücher lesen?

- Nein, morgen muss Paul die Bücher dem Lehrer zurückgeben.

παλιό πριν από καινούριο
Morgen muss Paul die Bücher einem Lehrer zurückgeben. συγκεκριμένο πριν από αόριστο

 

 

Όταν το ένα αντικείμενο είναι αντωνυμία και το άλλο ουσιαστικό, τότε ανεξάρτητα από την πτώση η αντωνυμία βρίσκεται πριν από το ουσιαστικό σύμφωνα με τη συντακτική τάση αντωνυμία πριν από ουσιαστικό.

 

  Παραδείγματα  

Morgen muss Paul ihm die Bücher zurückgeben.

αντωνυμία πριν από ουσιαστικό
Morgen muss Paul sie dem Lehrer zurückgeben.

 

 

 

Όταν τα αντικείμενα είναι αντωνυμίες ισχύει ο εξής κανόνας:

 

αντικείμενο σε αιτιατική
πριν
αντικείμενο σε δοτική
     

 

  Παραδείγματα  
Morgen muss Paul sie ihm zurückgeben. Stellungstyp 1
Muss Paul sie ihm morgen zurückgeben? Stellungstyp 2
..., dass Paul sie ihm morgen zurückgeben muss. Stellungstyp 3

 


 

 

2η περίπτωση: αντικείμενο σε δοτική ή αιτιατική + εμπρόθετο αντικείμενο  

 

 

Όταν υπάρχει ένα αντικείμενο σε δοτική/αιτιατική και ένα εμπρόθετο αντικείμενο ισχύει η ακόλουθη τάση:

 

αντικείμενο σε δοτική/αιτιατική 
πριν
εμπρόθετο αντικείμενο
       

 

  Παραδείγματα  
Monika hat mir zum Geburtstag gratuliert. Stellungstyp 1
Hat Monika mir zum Geburtstag gratuliert? Stellungstyp 2
..., dass Monika mir zum Geburtstag gratuliert hat. Stellungstyp 3

 

  Παραδείγματα  
Monika hat mich an den Termin erinnert. Stellungstyp 1
Hat Monika mich an den Termin erinnert? Stellungstyp 2
..., dass Monika mich an den Termin erinnert hat. Stellungstyp 3

 

 

Ισχύει το ίδιο όταν αντί για εμπρόθετο αντικείμενο υπάρχει Präpositionaladverb.

 

  Παραδείγματα  
Monika hat mich daran erinnert. Präpositionaladverb
Monika hat mir dazu gratuliert.

 


 

 

3η περίπτωση: αντικείμενο σε αιτιατική + αντικείμενο σε γενική  

 

 

Για ένα αντικείμενο σε αιτιατική και ένα σε γενική ισχύει η εξής τάση:

 

αντικείμενο σε αιτιατική
πριν
αντικείμενο σε γενική
     

 

  Παραδείγματα  
Man beschuldigte den Verbrecher des Mordes. Stellungstyp 1
Beschuldigte man den Verbrecher des Mordes? Stellungstyp 2
..., dass man den Verbrecher des Mordes beschuldigte. Stellungstyp 3

 


 

 

4η περίπτωση: αντικείμενο σε αιτιατικήαντικείμενο σε αιτιατική 

 

 

Για δύο αντικείμενα σε αιτιατική ισχύει η τάση έμβιο πριν από άβιο.

 

 

αντικείμενο σε αιτιατική
πριν
αντικείμενο σε αιτιατική
έμβιο
 
άβιο

 

  Παραδείγματα  
Der Lehrer fragt die Schüler die Vokabeln ab. Stellungstyp 1
Fragt der Lehrer die Schüler die Vokabeln ab? Stellungstyp 2
..., dass der Lehrer die Schüler die Vokabeln abfragt. Stellungstyp 3

 


 

 

5ή περίπτωση: εμπρόθετο αντικείμενο + εμπρόθετο αντικείμενο  

 

 

Στην περίπτωση των δύο εμπρόθετων αντικειμέναων ισχύει η τάση δοτική πριν από αιτιατική ή έμβιο πριν από άβιο.

 

 

εμπρόθετο αντικείμενο
πριν
εμπρόθετο αντικείμενο
δοτική
 
αιτιατική
έμβιο
άβιο

 

  Παραδείγματα  
Er hat sich bei der Feuerwehr für den schnellen Einsatz bedankt. δοτική πριν από αιτιατική
Er hat sich beim Kellner über die kalte Suppe beschwert. έμβιο πριν από άβιο

 


 

 

6η περίπτωση: αντικείμενο σε δοτική ή αιτιατική + επιρρηματικός προσδιορισμός

 

 

Για ένα αντικείμενο σε δοτική ή αιτιατική και έναν απαραίτητο επιρρηματικό προσδιορισμό ισχύει η ακόλουθη τάση:

 

 

αντικείμενο σε δοτική/αιτιατική
πριν
επιρρηματικός προσδιορισμός
       

 

 

  Παραδείγματα  
Es geht dem Kranken schlecht. Stellungstyp 1
Geht es dem Kranken schlecht? Stellungstyp 2
..., dass dem Kranken schlecht geht. Stellungstyp 3

 

  Παραδείγματα  
Er hängt das Bild an die Wand. Stellungstyp 1
Hängt er das Bild an die Wand? Stellungstyp 2
..., dass er das Bild an die Wand hängt. Stellungstyp 3