Χωριζόμενα / μη χωριζόμενα ρήματα

 

Και στα γερμανικά υπάρχει η δυνατότητα σχηματισμού σύνθετων ρημάτων με την προσθήκη προθημάτων. Τα σύνθετα ρήματα που προκύπτουν έχουν τις περισσότερες φορές διαφορετική σημασία από τα απλά ρήματα που αποτελούν τη βάση τους.

 

απλό ρήμα Παραδείγμα Σημασία
stehen Klaus steht am Fenster. σκέκομαι
σύνθετα ρήματα Παραδείγματα  
verstehen Die Schülerin versteht die Regel. καταλαβαίνω
entstehen Dadurch entstehen keine Kosten. δημιουργούμαι
gestehen Paul gesteht Monika seine Liebe. ομολογώ
bestehen Es besteht große Feuergefahr. υφίσταμαι

 


 

 

Τα σύνθετα ρήματα μπορεί να είναι χωριζόμενα ή μη χωριζόμενα. Στα χωριζόμενα ρήματα χωρίζεται το πρόθημα από το ρήμα.

 

μη χωριζόμενα ρήματα Παραδείγματα
verstehen Die Schülerin versteht die Regel nicht.
bestehen Es besteht große Feuergefahr.
χωριζόμενα ρήματα Παραδείγματα
aufstehen Ich stehe sonntags spät auf.
zustehen Dieses Geld steht mir zu.

 

Εξαρτάται από το πρόθημα, αν ένα ρήμα είναι χωριζόμενο ή μη χωριζόμενο. Υπάρχουν προθήματα που δεν χωρίζονται ποτέ και άλλα που χωρίζονται πάντα.

 

Παρατήρηση: Τα χωριζόμενα προθήματα τονίζονται, τα μη χωριζόμενα δεν τονίζονται.