Χωριζόμενα / μη χωριζόμενα ρήματα

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα μη χωριζόμενα προθήματα:

 

μη χωριζόμενα προθήματα
er-
ver-
zer-
be-
ge-
ent-
miss-
hinter-