Μετατροπή ενεργητικής σε παθητική

 

Στη μετατροπή μιας ενεργητικής πρότασης στην παθητική σημαντική είναι η συντακτική δομή της ενεργητικής πρότασης. Αν υπάρχει αντικείμενο σε αιτιατική η μετατροπή γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της προσωπικής παθητικής, αλλιώς σύμφωνα με τους κανόνες της απρόσωπης παθητικής.

 

 

ενεργητική φωνή   παθητική φωνή
Er isst eine Pizza.
μετατροπή
Eine Pizza wird gegessen. προσωπική παθητική
Man wartet lange. Es wird lange gewartet. απρόσωπη παθητική