Απρόσωπη παθητική φωνή

 

Στην απρόσωπη παθητική φωνή μετατρέπεται στην παθητική μια πρόταση που δεν περιέχει αντικείμενο σε αιτιατική. Αυτό σημαίνει ότι στην ενεργητική πρόταση είτε υπάρχει αμετάβατο ρήμα είτε υπάρχει μεταβατικό ρήμα χωρίς το αντικείμενό του να είναι σε αιτιατική.

 

 

Για να δούμε μερικά παραδείγματα με αμετάβατα ρήματα:

 

ενεργητική φωνή   παθητική φωνή
Die Kinder helfen den Eltern im Haushalt. Es wird den Eltern im Haushalt geholfen.
          Den Eltern wird im Haushalt geholfen.
          Im Haushalt wird den Eltern geholfen.

 

ενεργητική φωνή   παθητική φωνή
Die Studenten warten seit Stunden auf den Professor. Es wird seit Stunden auf den Professor gewartet.
          Auf den Professor wird seit Stunden gewartet.
          Seit Stunden wird auf den Professor gewartet.

 

ενεργητική φωνή   παθητική φωνή
Das Publikum klatscht. Es wird geklatscht.

 

 

Έχουμε λοιπόν τις ακόλουθες μετατροπές:

 

  Το υποκείμενο της ενεργητικής πρότασης δεν αναφέρεται στην παθητική πρόταση.*
  Το ρήμα σχηματίζει τον παθητικό του τύπο (werden + μετοχή παρακειμένου).
  Αντικείμενα σε δοτική, σε γενική ή εμπρόθετα αντικείμενα μεταφέρονται στην παθητική πρόταση χωρίς καμία μετατροπή.
  Επιρρηματικοί προσδιορισμοί μεταφέρονται στην παθητική πρόταση χωρίς καμία μετατροπή.
  Εφόσον στην ενεργητική πρόταση δεν υπάρχει αντικείμενο σε αιτιατική, τότε το υποκείμενο της παθητικής πρότασης είναι η λέξη "es". Αν όμως ένας άλλος όρος της πρότασης βρεθεί στην πρώτη θέση, τότε το "es" υποχρεωτικά παραλείπεται και δεν αναφέρεται καθόλου στην πρόταση.

 

* Το υποκείμενο της ενεργητικής πρότασης μπορεί να αναφερθεί στην παθητική πρόταση με τη μορφή ενός εμπρόθετου συνόλου με τις προθέσεις von ή durch. Εξαίρεση αποτελεί η αόριστη αντωνυμία man ως υποκείμενο στην ενεργητική πρόταση που δεν μπορεί να αναφερθεί (ως ποιητικό αίτιο) στην παθητική πρόταση.

 


 

 

Ένα παράδειγμα για μεταβατικά ρήματα χωρίς το αντικείμενό τους να είναι σε αιτιατική στην πρόταση.

 

ενεργητική φωνή   παθητική φωνή
Man tanzt auf Partys bis früh morgens. Es wird auf Partys bis früh morgens getanzt.
          Bis früh morgens wird auf Partys getanzt.
          Auf Partys wird bis früh morgens getanzt.