Συγχώνευση πρόθεσης με άρθρο

 

Κάποιες προθέσεις μπορούν να συγχωνευθούν με τους τύπους του οριστικού άρθρου του ενικού αριθμού dem, der και das.

 

Παραδείγματα  
in dem Garten im Garten
zu der Haltestelle zur Haltestelle
in das Boot ins Boot

 

 

Οι συχνότερες συγχωνεύσεις είναι οι ακόλουθες:

 

 
άρθρο
 αρσενικό / ουδέτερο
ουδέτερο
θηλυκό
 δοτική: dem
αιτιατική: das
δοτική: der
πρόθεση 
an
am
ans
 
bei
beim
 
 
in
im
ins
 
von
vom
 
 
zu
zum
 
zur

 


 

 

Σπάνια και μόνο στην καθομιλουμένη ή σε εκφράσεις χρησιμοποιούνται και οι ακόλουθες συγχωνεύσεις:

 

 
άρθρο
 αρσενικό
ουδέτερο
δοτική: den
δοτική: dem
αιτιατική: das
δοτική: dem
πρόθεση 
auf
 
 
aufs
 
durch
 
 
durchs
 
für
 
 
fürs
 
hinter
hintern
hinterm
hinters
hinterm
über
übern
überm
übers
überm
um
 
 
ums
 
unter
untern
unterm
unters
unterm
vor
 
vorm
vors
vorm

 


 

 

Υποχρεωτική ή αδύνατη συγχώνευση πρόθεσης με άρθρο

 

 

Υποχρεωτική συγχώνευση

 

Η συγχώνευση πρόθεσης με το οριστικό άρθρο είναι αναγκαία στις εξής περιπτώσεις:

 

1. στις εκφράσεις

 

Παραδείγματα
jemanden ins Herz treffen
jemandem schlägt das Herz bis zum Hals 
die Dinge beim Namen nennen
zur Sache kommen
im Sinne von
ans Licht bringen
aufs Land fahren
ums Leben kommen

 

 

2. Σε ουσιαστικοποιημένα απαρέμφατα

 

Παραδείγματα
beim Essen nicht sprechen
Freude am Tanzen
der große Traum vom Reisen
etwas zum Nachdenken
immer nur ans Arbeiten denken

 

 

3. Σε αναφορές ημερομηνίας ή γενικότερα χρόνου

 

Παραδείγματα
am 29. Juli
im August
im Winter
vom ersten Abend
bis zum 31. Januar

 

 

4. Σε τοπωνύμια που χρησιμοποιούνται με άρθρο

 

Παραδείγματα
im Schwarzwald
die Beziehungen zur Türkei
Frankfurt am Main
ans Mittelmeer fahren
bis zum Bodensee

 


 

 

Αδύνατη συγχώνευση

 

Η συγχώνευση της πρόθεσης με το οριστικό άρθρο είναι αδύνατη στις εξής περιπτώσεις:

 

1. Όταν το οριστικό άρθρο χρησιμοποιείται ως δεικτική αντωνυμίας (με την έννοια του dieser ή jener)

 

Παραδείγματα
zu dem Arzt gehen wir nie wieder hin
bei dem Frisör war ich seit langen nicht mehr
in das Restaurant gehen wir einmal im Monat

 

 

2. Όταν ακολουθεί αναφορική πρόταση. Το οριστικό άρθρο λειτουργεί τότε όπως η δεικτική αντωνυμία derjenige.

 

Παραδείγματα
wir saßen an dem Tisch, an dem er jetzt sitzt
geh zu dem Arzt, der mir auch geholfen hat
wir wohnen in dem Haus, das Herr Maier verkaufen will

 


 

 

Σε διαφορετική περίπτωση είναι δυνατή και η συγχώνευση και η ολοκληρωμένη γραφή της πρόθεσης και του οριστικού άρθρου. Για το ποια μορφή θα χρησιμοποιηθεί παίζουν ρόλο υφολογικοί παράγοντες.

 

Παραδείγματα  
Er steigt ins Auto ein. Er steigt in das Auto ein.
Geh zum Personalleiter! Geh zu dem Personalleiter!
Er lebt im reichsten Land. Er lebt in dem reichsten Land.