Παρακείμενος

Παρελθόν: Παρατατικός ή παρακείμενος;


Στην ουσία ο παρατατικός και ο παρακείμενος δεν διαφέρουν στη σημασία τους. Η ουσιαστική διαφορά τους έγκειται στη χρήση τους. Η αναφορά σε παρελθοντικά γεγονότα στον προφορικό λόγο γίνεται κατά κύριο λόγο με τον παρακείμενο, ενώ στο γραπτό λόγο και κυρίως σε διηγήσεις χρησιμοποιείται ο παρατατικός.

 

Τα βοηθητικά ρήματα haben και sein όπως και τα Modalverben χρησιμοποιούνται στον προφορικό λόγο κυρίως στον παρατατικό.

 

Αν αναφερόμαστε σε ένα γεγονός που συνδέεται με το παρόν, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ο παρακείμενος. Μόνο ο παρακείμενος μπορεί να εκφράσει ένα γεγονός που έχει ολοκληρωθεί στο παρελθόν, αλλά το αποτέλεσμα αυτού είναι σημαντικό για το παρόν.

 

Παραδείγματα χρόνος σύνδεση με το παρόν
Die Straßen sind nass. Es hat nämlich geregnet. σωστό ναι
Die Straßen sind nass. Es regnete nämlich. λάθος όχι