Μη επανάληψη κοινών όρων

 

Η μη επανάληψη κοινών όρων είναι ένας τύπος της παρατακτικής σύνδεσης των προτάσεων. Σε αυτή την περίπτωση οι προτάσεις έχουν τουλάχιστον έναν κοινό όρο και δυο διαφορετικούς όρους. Αν δε συμβαίνει αυτό, τότε πρόκειται για απλή απαρίθμηση.

 

Παραδείγματα
Er kauft Tomaten und sie Karotten. Er kauft Tomaten und Karotten.
κοινός όρος: Prädikat κοινοί όροι: υποκείμενο + Prädikat
διαφορετικοί όροι: υποκείμενο + αντικείμενο διαφορετικοί όροι: αντικείμενα
μη επανάληψη κοινών όρων απαρίθμηση

 


 

 

Παραδείγματα για προτάσεις με ταυτόσημους όρους όπως:

 

 

- κοινό υποκείμενο

 

  Παράδειγμα
Er fand das Kind in der U-Bahn und brachte es nach Hause.

 

 

- κοινό Prädikat

 

   Παράδειγμα
Er kaufte einen Pullover und sie eine Hose.

 

 

- κοινό υποκείμενο και Prädikat (π.χ. βοηθητικό ρήμα)

 

   Παράδειγμα
Ich habe sie besucht und ihr Blumen gebracht.

 

 

- κοινό υποκείμενο και Prädikat (π.χ. Modalverb)

 

   Παράδειγμα
Ich muss meine Tante nach Hause fahren und das Auto waschen.

 

 

Προσοχή

 

Στις απαρεμφατικές προτάσεις πρέπει πάντα να υπάρχει το zu, δεν μπορεί ποτέ να παραλείπεται.

 

   Παράδειγμα
Ich habe vor, nach Deutschland zu gehen und dort zu studieren.