χωρίς Modalverb

 

Funktionsverb + ουσιαστικό (που προκύπτει από ρήμα) Διατύπωση στην παθητική φωνή
Sein Traum kommt in Erfüllung. Sein Traum wird erfüllt.
Ehrenamtliches Engagement findet Anerkennung. Ehrenamtliches Engagement wird anerkannt.